اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

صنعت مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی فراگیر و سودآور جهان امروز، ماهیت پیچیدهای دارد که هر‌گونه سیاست‌گذاری در قبال آن ناگزیر از مطالعه نظام‌مند ساز‌و‌کار‌آن در جامعه است. در این پژوهش نظر به نقش جدی رسانهها در شکلدهی به فرهنگ و سبک زندگی، سیاست رسانهای مد لباس مبتنی بر مسئلهشناسی چرخه مد لباس در جامعه ایران و همچنین مطالعه وضعیت موجود سیاستهای این حوزه (پیشینه سیاستی)، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه چرخه مد با بهرهگیری از روش مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی و تحلیل دادهها با روش تحلیل مضمون، ما را به هشت مسئله محوری همچون «مشکلات معرفتی و سردرگمی شناختی در حوزه مد اسلامی ـ ایرانی»، «عدم وجود اقتصاد سیاسی مد لباس اسلامی ایرانی»، «دیده نشدن و عدم ظهور جدی الگوهای لباس بومی» و ... رساند؛ مسائلی که در ارتباط جدی با کلان مسئله «نبود برندهای جریان‌ساز بومی اسلامی ـ ایرانی در حوزه مد لباس» قرار دارند. در نهایت بر اساس این هشت مسئله، هشت اولویت سیاست رسانهای و 38 توصیه سیاستی متناظر با آن ارائه شد. از جمله این اولویتها میتوان به «کمک به رفع مشکلات معرفتی و مهارتی حوزه مد لباس»، «کمک به شکلگیری اقتصاد سیاسی مد لباس» و «کمک به دیده شدن هر چه بیشتر الگوهای بومی مد لباس در زندگی روزمره مردم» اشاره نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Media Policy onClothing FashionBased on theProblems of its Cycle in Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Emad Afrough 1
  • Hosein Mehrabani Far 2
1 University Professor
2 Ph.D Student of Culture and Communiction of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

 
The fashion dress industry as one of the most popular and profitable industries in the contemporary world has a complex nature, and any related policy must inevitablymake a systematic study of its mechanism in society. Here, due to the significant role of the media in shaping the culture and lifestyle, the media policy for clothing fashionis taken into consideration based on analyzing its cycle problems as well as the background of related media policy in Iranian society. Studying this cycle with the help of an in-depth interview and documentary studyand data analysis(using thematic analysis method)resulted in identifying eight main problems including epistemological bewilderment in the field of Islamic Iranian fashion, absence of a political economy of Islamic Iranian clothing fashion and overlooked local clothing styles. These are all seriously connected with the general problem of the absence of Islamic Iranian brands in clothing fashion. Based on these problems eight media policy priorities and 38 pertinent policy recommendationswere determined. Among these priorities is "helping to solve epistemic and skill-related problems in the field of fashion", "helping to shape the political economy of fashion," and “helping Islamic Iranian clothing fashion to be more seen in everyday life of people.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Policy
  • ClothingFashion
  • Fashion Cycle

شنا، حسام الدین و مهربانی­فر، حسین(1392)، تحلیل سیاستگذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، سال بیستم، شماره اول، صص 42-5.

استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

باهنر، ناصر و علم الهدی، عبدالرسول (1392)، هنجارهای عفاف و حجاب اسلامی در سیما و سینما (تحلیل تطبیقی سیاست‌ها)، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، دوره 14، شماره 21، صص 79-55.

بهار، مهری و زارع، مریم (1388)، سنخ­بندی مد در تهران: با تأکید بر نحوه پوشش زنان، پژوهش زنان، دوره7، شماره3، صص 48-27.

روشن­دل اربطانی، طاهر (1394)، سیاست‌گذاری رسانه­ای، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رئیسی، مهناز؛ شریفی، سعید و طغرایی، محمدتقی (1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)، فصلنامه علمی­پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره اول، صص 120-95.

دهشیری، محمدرضا (1388)، رسانه و فرهنگ­سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، صص 208-179.

شفیعی­سروستانی، ابراهیم (1391)، آیین برنامه­سازی درباره فرهنگ عفاف و حجاب، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

لیتل­جان، استیفن (1384). نظریه­های ارتباطات، ترجمه سیدمرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسنی، تهران: انتشارات جنگل.

محمدپور، احمد (1390) روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 2، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

محمدی، ‌حمید(1387). سیاست‌گذاری رسانه‌ای، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پانزدهم، شماره‌ی 53.

مک کوئیل، دنیس(1388)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه‌‌ پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

مهدی‌زاده،سیدمحمّد (1389)، نظریه‌های رسانه‌ها؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.

ناگهی، نسرین (1395). ‌بررسی مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر تغییر الگوی پوشش زنان شهر تهران بین دهه‌های 1370 تا 1390‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت اقتصاد.

نامداریان، لیلا (1395)، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و نقش آمار و اطلاعات در آن، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 31، شماره 3، صص 629-601.

ویلیامز، کوین (1390)، درک تئوری رسانه­، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.

یاسینی، سیده راضیه (1396)، مد؛ هنر ـ صنعت سلیقه‌سازی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

Cholachatpinyo, A.; Padgett, I.; Crocker, M.; Fletcher, B.(2002),"A conceptual model of the fashion process–part 2", Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 6 Iss 1 pp. 24 – 34.

Darity, Jr. William (2008), International Encyclopedia of the Social Sciences, USA: Macmillan Social Science library.

Donsbach, Wolfgang (2008),The international encyclopedia of communication, New York: Blackwell publishing.

Kingdon, John W. (2014), Agendas, Alter natives, and Public Policies, London: Pearson.

Mahmoud Abbasi, Sana (2013), The Fashion Cycle and Theories of Fashion, Paripex-Indian Journal Of Research, Vol.2, No.9, pp. 117-119.

Pedroni, Marco (2013), From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion, Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Pinto, Marcelo Machado Barbosa and de Souza, Yeda Swirski (2013). From Garment to Fashion Production: An Analysis of the Evolution of the Apparel Industry in Brazil, Brazilian Administration Review(BAR), Rio de Janeiro, V. 10, N. 3, pp. 304-322.

Scapp, Ron & Seitz, Brian (2010), Fashion statements: on style, appearance and reality, New York: Palgrave Macmillan.

The UNESCO Framework  For Cultural Statistics(FCS)(2009), Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

Vago, Steven (2003), Social change, New Jersey: Pearson Prentice Hall.