عدالت در اطلاع‌رسانی از منظر فقه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزۀ اطلاع‌رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع‌یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه‌‌ها‌ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه‌ها‌ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع‌یابی همۀ مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته‌ها به‌صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می‌شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت‌های اطلاع‌رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همۀ کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می‌شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می‌پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می‌نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه‌ها‌ و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می‌آیند و محروم از بیت‌المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می‌نمایند که نمی‌توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه‌ها‌یی که مخالفت آن‌ها‌ صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی‌حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می‌آید.
واژگانکلیدی
 عدالت، اطلاع‌رسانی، اطلاع‌یابی، مخالفان فکری، مخالفان محارب
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Justice in Informing from the Perspective of Jurisprudence

چکیده [English]

Since observing justice is important and essential in Islam, the present article reviews the status of justice in communication and informing from the perspective Islam. That on the one hand the status of justice in informing of citizens and on the other hand, broadcasting and transmitting news of different groups of citizens of the Islamic state news is permissible thoroughly or it is obligatory to distinguish different groups and various information? The author believes that facilitating the acquisition and dissemination of information to the public fairly is the duty of mass media. This condition is obviously accepted by intellectuals who work on the reporting in the contract and act on their obligation to provide it. Institutions of publishing news for all individuals, parties, etc. who are citizens of the Islamic state who are not banned from public funds, may provide agency and publishing. Opponents of the Islamic regime are two categories: First group: this group proceeded to violence and war against the Islamic state. This group does not share on the potential of reporting news in the Islamic government according to the wisdom and religious. second group: this group are opponents of Islamic government but the opposition is just theoretically and ideologically. This group, if observe the ethical and legal principles is share in the reporting system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Informing
  • Information Seeking
  • Intellectual Opponents
  • Combatant