تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) در نقش متغیر درونی و ابعاد دین‌داری مخاطب، دانش دینی مخاطب، نوع دین‌داری در نقش متغیر بیرونی تعریف شده‌اند. تعریف هر یک از متغیرهای تدوین‌شده در مدل پژوهش دارای مبنای نظری است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و برای گردآوری داده‌ها‌ از پرسش‌نامۀ دست‌ساخته استفاده شده است که طبق آزمون دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است. جامعۀ آماری پژوهش، مردم شهر اصفهان و تعداد نمونۀ 300 نفر بوده و روش نمونه‌گیری نیز تصادفی بوده است. در این پژوهش تأثیر ابعاد دین‌داری مخاطب، نوع دین‌داری‌اش و میزان دانش دینی او بر نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانۀ دینی در قالب فرضیات متعدد سنجیده شده است. مدل تحلیلی این پژوهش با نرم‌افزار ‌ای موس طراحی شده است. شاخص‌ها‌ی برازش مدل نشان می‌دهند که شاخص کای اسکوئر بیانگر ارزش عددی برابر با 3.28. است و این عدد بر اساس آنچه شوماخر و لومکس (2009) مقدار قابل قبول آن را در فاصلة 1 تا 5 پیشنهاد می‌کنند، مقدار خوبی است. علاوه بر این شاخص، شاخص‌ها‌یی دیگر نیز برای مدل مزبور محاسبه شده که یکی از این شاخص‌ها‌، ریشة میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA با مقدار 0.078 یعنی کمتر از 08/0 به دست آمده است.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Defining the Audience's Attitude towards the Content of Religious Media (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (Case Study: City of Isfahan)

چکیده [English]

The purpose of this paper is to explain the theoretical and empirical analysis model where the audience's attitude toward the content of the religious media (IRIB) is defined as an internal variable, and the religious dimensions of the audience and their religious knowledge are defined as external variables. The definition of each of the variables in the research model has a theoretical basis. The methodology of the research is survey and the data was gathered by reliable questionnaires. The population of the study is the people of Isfahan city, and the sampling number is 300 based on random sampling. In this research the effect of religiousness dimensions of the audience, their type of religiousness, and range of their religious knowledge on their attitude toward the religious media content were measured within the framework of various hypotheses. Chi-square fit indices indicate a numerical value equal to 3.28. This is a good value based on what Schumacher and Lumks (2009) suggest that an acceptable value is between 1 to 5. In addition to the above parameters, the other parameters of the model are calculated, one of which is the root mean square error of estimating (RMSEA) with the amount of 0.078, which is less than 8% of what is obtained.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • religion
  • Religious media
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting