پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی گرایش به دین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

رابطه بین شخصیت و دین، یکی از بحث‌ها‌ی عمده و محوری در روان‌شناسی است که به آن کمتر توجه شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌ها‌ی شخصیتی با عمل به باورهای دینی، جهت‌گیری مذهبی و نگرش مذهبی است. نتایج این پژوهش می‌تواند در شناخت ویژگی‌ها‌ی شخصیتی گرایش به دین موثر باشد.
در این پژوهش علی مقایسه‌ای، 150 پسر و 150 دختر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور فسا انتخاب شدند و با پرسشنامه‌ها‌ی استانداردشده پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، جهت‌گیری مذهبی، نگرش مذهبی و عمل به باورهای مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل با وجدان بودن با خرده‌مقیاس پیشرفت‌طلبی و خویشتن‌داری، عمل به باورهای مذهبی را پیش‌بینی نمود و عامل دل‌پذیر بودن با خرده‌مقیاس نوع‌دوستی و میانه‌روی نیز توانست عمل به باورهای مذهبی را پیش‌بینی نماید. همچنین نتایج تحقیق همسو با تحقیقات پیشین نشان داد که زنان در ابعاد دین‌داری و عوامل شخصیتی به‌طور معناداری نمراتی بالاتر از مردان به دست آوردند. اما برخلاف تحقیقات پیشین، نتایج این تحقیق نشان داد که عامل برون‌گرایی جهت‌گیری مذهبی را پیش‌بینی می‌نماید، ازاین‌رو، پیشنهاد می‌گردد که این پژوهش در جوامع تحقیقی دیگر نیز تکرار گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personality Predictors of Religious Orientation

چکیده [English]

One of the less discussed issues in psychology is the relationship between personality and religion. The purpose of this study is to investigate the relationship between personality characteristics and practice of religious beliefs, religious orientation and religious attitude. The results of this study can be useful in identifying personality traits which make the individual tend to religious behavior. In this causal-comparative study, 150 boys and 150 girls were selected by cluster sampling from among students in Payam-e-Noor University (Fasa Campus) and were analyzed based on standardized Big Five Personality Inventory NEO questionnaires in the domains of religious orientation, religious attitude, and practice of religious beliefs. The regression analysis results showed that conscientiousness can predict religious beliefs. Agreeableness factor can predict the practice of religious beliefs. Flexibility and Neuroticism couldn''t predict any religious aspect. The results consistent with previous research showed that women meaningfully achieved higher scores in religiousness and personality traits compared to men. However, unlike previous research, the survey results showed that extroversion factor could predict religious orientation; hence it is recommended that the study be replicated in other research communities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Big Five Personality Neo
  • Practicing Religious Beliefs
  • Psychology of Religion