تصویر پیامبران(ع) در سینمای ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ هنر و رسانه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در این مقاله، سیمای شش پیامبر الهی در پنج فیلم سینمای ایران بررسی شده است. در بررسی حاضر، از میان آثار سینمای ایران، فیلم‌هایی انتخاب شده که به‌طور مشخص یک شخصیت مقدس الهی را دستمایۀ اصلی خود قرار داده‌اند؛ به‌نحوی‌که در آن‌ها، امکان تحلیل نحوۀ پردازش تصویری شخصیت‌ ایشان در ظاهر و نیز در منش و سیرۀ ایشان وجود داشته باشد. این مقاله محتوای کیفی پنج اثر سینمایی از منظر تنزیه‌گرایی یا تشبیه‌گرایی در شخصیت‌پردازی از پیامبران الهی را تحلیل می‌کند. این آثار عبارت‌اند از: 1. ]حضرت[ ایوب پیامبر(ع)؛ 2. ]حضرت[ ابراهیم خلیل‌الله(ع) 3. ]حضرت[ عیسی مسیح(ع) بشیر ]حضرت[ احمد(ص) 4. ملک ]حضرت[ سلیمان نبی(ع) و 5. ]حضرت[ یوسف پیامبر(ع)؛ که در ضمن بررسی این آثار و صحنه‌های منتخب آن، نحوۀ تصویرپردازی از شخصیت‌های مقدس و کیفیت آن تحلیل شده و نتایج حاصل از آن ارائه ‌شده است. بررسی و تحلیل فیلم‌های منتخب نشان می‌دهد تصاویر ارائه‌شده از شخصیت‌های مقدس، به‌طور قاطع، تصاویری محترم و با درنظرداشت وجه آسمانی شخصیت آن بزرگان است که متناسب با توانمندی موجود، سعی دارد در تکریم شخصیت‌های مقدس و پیامبران الهی بکوشد. همچنین در آثاری که فیلمنامۀ آن بر مبنای منابع متقن و با دقت نظر ساخته شده، تصویرپردازی قریب به واقعی از پیامبران دست داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Picture of Prophets in Iranian Cinema

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Razieh Yasini

چکیده [English]

In this article the picture of six prophets in five Iranian feature films has been depicted. The feature films selected are those which have involved one sacred or divine character specifically, in a way that enables our analysis of their cinematic rendition of their appearance and behavior. The content analysis of these films has basically concentrated on their concern with purity and similitude when depicting the character of the prophets.
The films include: "Jacob the Prophet", "Abraham Khlilollah", "Jesus, the Harbinger of Ahmad", "The Kingdom of Solomon", and" Joseph the Prophet". The analysis shows that the characters are depicted in a way to safeguard their respectful and divine status. Besides, the films which have remained faithful to authentic religious resources have managed to offer an almost truthful presentation of the prophets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • picture
  • Prophets
  • sacred personalities
  • similitude
  • purity

دوره 19، شماره 42
دین و ارتباطات
پاییز و زمستان 1391
صفحه 147-180