رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مساجد از جمله نهادهای اجتماعی می‌باشند که بحث رهبری در آنان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌گونه‌ای که یکی از عوامل مؤثر در اعتلای مسجد، رهبری روحانی در مسجد است. در این راستا محقق به بررسی رهبری روحانی و ویژگی‌های آن در مسجد صفا پرداخته و تلاش بر آن بوده است که به ارائۀ مؤلفه‌های موفقیت رهبری در مسجد مذکور بپردازد. محقق بر پایۀ مدل برگزیده و با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده غیرمشارکتی، مؤلفه‌ها و مقوله‌های مدل منتخب را با رهبری پیش‌گفته در مسجد صفا تجزیه و تحلیل کرده است. بر این اساس، 11 مقولۀ مدل انتخابی را در نظر گرفته و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها و نیز گزارش‌های حاصل از مشاهده را متناسب با هر کدام از مقوله‌ها با عنوان نکات کلیدی در جدولی ارائه شده است. داده‌های هر جدول که در واقع برآیند مصاحبه‌ها و نیز گزارش‌های نوشته‌شده است، بر اساس ادبیات رهبری و رفتار سازمانی کدگذاری شده است. پس از کدگذاری داده‌‌ها، مدل جامع رهبری در مسجد صفا ترسیم شده است. استمرار فعالیت یک روحانی در مسجد، رهبری مشارکتی وی، الگو بودن رهبر برای اعضا و پیروان، تعامل مطلوب با متربیان و جوانان را می‌توان از جمله عوامل و مؤلفه‌های مهم رهبری در مسجد صفا محسوب نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leadership in Mosque; The Study of Safa Mosque

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Mahdavi Kani 1
  • Meysam Farrokhi 2

چکیده [English]

Mosques are among social institutions where leadership, including clerical leadership, holds a high and significant status and plays an influential role in giving them dignity. Thus, the author has tried to evaluate clerical and spiritual leadership of Safa Mosque to elucidate those factors that led to its success. Based on selected modeling and by using interviews and non-participatory observation, the involved indexes have been analyzed and evaluated. Then 11 aspects of the selected model have been taken into consideration, and the data gathered through interviews and reports have been presented in a table in relation to each of those aspects. These data have then been codified on the basis of leadership literature and organizational behavior. A comprehensive leadership model is then described. Sustained activity of a cleric in mosque, his invitation of others' participation, his being accepted as a model example for his audience, his favorable interaction with the youths and learners, can be taken as some of the causes and major factors of leadership in Safa Mosque.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Mosque
  • distinguished qualification approach
  • behavioral approach
  • appropriateness approach

دوره 19، شماره 42
دین و ارتباطات
پاییز و زمستان 1391
صفحه 113-145