بررسی ارزش‌های دینی در اخبار دینی شبکه‌های سیما در سال 1388

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات

چکیده

ارزش‌ها به‌عنوان راهنمای رفتار و اساس شکل‌گیری گرایش‌ها و کنش‌های افراد جامعه و عنصری تعیین‌کننده در ساختار فرهنگی جوامع هستند. جامعه‌شناسان معتقدند که پایه‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و نظام عقیدتی آن دارد. مقاله حاضر به تحلیل محتوای ارزش‌های دینی در اخبار شبکه‌های سیما در سال 1388، با هدف بررسی میزان توجه به ارزش‌های دینی در اخبار شبکه‌های سیما پرداخته است. این مطالعه به روش تحلیل محتوا، جامعه آماری این تحقیق اخبار شبکه‌های سیما شامل بخش خبری 21 شبکه یک، 22:30 شبکه دو، 22 شبکه سه، 20 شبکه چهار و 24 شبکه پنج، به مدت یکسال و شیوه نمونه‌گیری آن به‌صورت سیستماتیک بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد‌ که بیشترین کارکرد رسانه‌ای اخبار دینی شبکه‌های سیما تأکید بر مقوله رفتارهای دینی، و بیشترین مقوله ترویجی فرهنگ اسلامی شامل سعادت‌گرایی و دفاع از مظلومان، تقید به مسائل اسلامی و عدالت‌طلبی و امر به معروف و نهی از منکر به ترتیب در ارزش‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در اخبار دینی شبکه‌های سیما بوده است. وحدت مسلمین نیز بیشترین میزان ارزش‌ برجسته‌سازی شده در اخبار دینی شبکه‌های سیما بودند. عفاف و حجاب نیز بیشترین میزان ارزش فرهنگی پرداخته‌شده در اخبار دینی شبکه‌های سیما بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Religious Values in the Iranian TV Religious News in the Year 1388

نویسندگان [English]

  • Hassan Majidi 1
  • Mohammad Nikmaleki 2

چکیده [English]

Values are to be considered as behavioral guides and the basis of the formation of individuals' inclinations and reactions, and also determining factors in the socio- cultural structure. Sociologists believe that social foundations are rooted in their ideological and value systems. This article intends to make a survey of religious value content of Iranian television news in the year 1388. The method used is content analysis and the statistical domain comprises mostly 9:00 p.m news, channel one; 9:30 p.m. news, channel two; 10 p.m. news, channel 3; 8:00 p.m. news, channel 4, and 12:00 p.m. news, channel 5, in a one-year period using a systematic sampling. The results show that the major media function of religious news of the Iranian TV has been an emphasis on religious behaviors, and the major promotional concern of religious culture has been seeking salvation, defending the oppressed, sticking to Islamic issues, justice, and enjoining virtues and forbidding vices. These have shown themselves in an order of religious, political, cultural, social and ethical values. Other major emphases have been Muslim unity, and observance of hijab and chastity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • religious values
  • political values
  • socio-cultural values
  • ethical values
  • content analysis
  • religious news and Iranian TV channels