تلویزیون و توسعۀ آموزشی؛ جستاری پیرامون روند شکل‌گیری شبکه‌های آموزشی آمریکا و ایران

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در دنیای معاصر رسانه‌های جمعی به عنصری اساسی در جامعه مبدل گشته و ایفاگر کارکردهای بسیاری در زندگی انسانی هستند. گسترش بسیار زیاد تولید در گونه (ژانر)ها و موضوعات مختلف در شبکه‌های تلویزیونی، بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات رسانه‌ای‌ جهان را بر آن داشته تا کار تولید برنامه‌های نمایشی را به‌طور تخصصی دنبال کنند. تأسیس شبکۀ تخصصی خبر و پس از آن شبکۀ آموزش، حرکت به‌سوی تخصصی شدن شبکه‌ها را نوید بخشیده است.
در این میان و با توجه به گسترش وسایل ارتباط‌جمعی و مشکلات سیستم‌های سنتی آموزشی از سویی و همچنین، روند تخصصی شدن شبکه‌های تلویزیونی از سویی دیگر، ضرورت ورود به پارادایمی جدید در عرصۀ آموزش بیش از پیش احساس می‌شود؛ ازاین‌رو، در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای در پی آن خواهیم بود تا با استفاده از نظریۀ «سیستمیک» پیرامون ارتباطات توسعه ابتدائاً نحوۀ به کارگیری و استفاده از رسانه‌های جمعی به خصوص تلویزیون به‌منظور پیشبرد اهداف توسعه را بررسی و در ادامه سیاست‌ها و اولویت‌های آموزشی- رسانه‌ای‌ کشور آمریکا و شبکۀ آموزشی سیما را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، راهکارهایی را برای این شبکه ارائه نماییم. نتایج نشان می‌دهد ازآنجاکه شبکه‌های آموزشی آمریکا جزء شبکه‌های تخصصی آموزشی قرار داشته و برنامه‌های شبکۀ آموزش سیما در دسته تلویزیون فرهنگی، ازاین‌رو، تمرکز بر اشکال اسطوره‌های نوین، یعنی داستان‌ها و روایت‌های رسانه‌ای‌ می‌تواند در بهبود برنامه‌های شبکه آموزش سیما اثرگذار باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Television and Educational Development: Essay about the Process of American and Iranian Educational Channels

نویسنده [English]

  • Ali Eskandari

چکیده [English]

The mass media have become main element in temporary age and have a lot of functions in human life. The development of producing genres and subjects in TV channels has resulted that the mass media organizations produce special programs. The establishment of News channel and educational channel  in Iran is the suitable example of this specialization.
The extensive range of mass media and the difficulties arising from traditional education systems together with specialization of TV networks have necessitated a revision of the paradigm pertaining to education. This research has tried to take a look at media development discussions in order to make a survey of how to utilize mass media especially TV in the process of development, analyze U.S. educational media policies and priorities, and finally compare these with the ones adopted by I.R.N.A.’s Educational Network. The results show that since those U.S. channels and the Iranian one are categorized as educational and cultural respectively, a focus on modern forms of myths i.e. tales and media narratives can put favorable effect on I.R.N.A.’s future programs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • television
  • communications
  • development
  • Education
  • politice
  • educational networks
  • Iran
  • U.S.A