تبیین مفهوم و شاخص‌های کنش ولایی در تجربه جماعت‌سازی امام موسی صدر

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

امام موسی صدر به دنبال احیای امر اجتماعی ایمانی بود و این هدف را در گروکنش اجتماعیایمانی می‌دانست. ایشان با تأکید بر تحقق اندیشه‌های جمع‌گرایانه اسلام با درون‌مایۀ ولایی درصدد تحقق الگویی از ساخت اجتماعی اسلامی بود که از مسیر پیوندها و تحکیم روابط اجتماعی فعلیت یابد.
جماعت و جماعت‌گرایی یکی از رویکردهای نظام‌بخشی اجتماعی است که عمدتاً پس از گسترش بحران‌های نوگرایی (مدرنیسم) همچون بحران فردگرایی، بی‌اعتمادی، مشارکت، هویت و... بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. جماعت یک ساخت ارتباطی و اجتماعی است که با تمرکز بر سطوح خرد و عینی اجتماع محیطی برای تحقق کنش ولایی است و به ایجاد فضای تعامل و مشارکت هدفمند کمک کرده و در نتیجه، تعلق و هویت اجتماعی را تقویت می‌کند. جماعت‌ها عموماً زندگی‌محور است و در پاسخ به نیازهای اساسی زندگی شکل می‌گیرند. در این مقاله با استفاده از روش داده‌بنیاد با محوریت مصاحبه با نخبگان به مطالعه و تبیین مفهوم و شاخص‌های کنش ولایی در تجربه جماعت‌سازی امام موسی می‌پردازد و در نهایت، شاخص‌های پنج‌گانه کنش ولایی اعم از زعامت و سرپرستی اجتماعی، دعوت و هدایت اجتماعی، تعاون و تعلق اجتماعی، رشد و تکامل اجتماعی و تفاهم و وفاق تبیین می‌گردد و در نهایت، وجوه افتراق کنش ولایی از کنش عقلانی و ارتباطی مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Concept and Indexes of Velayee Function in Imam Musa Sadr’s Experience of Community Formation

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ahmadi

چکیده [English]

Imam Musa Sadr was after reviving the social aspect of faith, an objective he sought in the latter’s social function. Emphasizing the actualization of Islam’s community-making endeavor with Velayee content, he intended to implement such a model of Islamic social structure that would come into existence through social links.
Community formation is one of the social organizing approaches that have mostly been taken into consideration subsequent to the expansion of the crises pertaining to modernism, namely individualism, distrustfulness, participation, identity, etc. Community is a social and communicative structure which by focusing on the rational level of the society provides the circumstances for realizing Velayee function contributing to interactive and objective-based atmosphere, leading to the improvement of social identity and sense of belonging. Communities are mostly life-based and are formed in response to the basic needs of life.
The article, by using a data-based method and interviewing experts, examines the concept and indexes of Velayee function as experienced by Imam Musa Sadr. Finally, the five-fold indexes of Velayee function including leadership and guardianship of society, invitation and social orientation, cooperation and sense of belonging, social progress and growth, and understanding are explained and distinctions between Velayee function and rational and communicative functions are clarified.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Velayee function
  • Community
  • Imam Musa Sadr
  • social function
  • communicative function
  • Habermas
  • rational function
  • Weber