تغییرهای ساختاری در آثار ادبی عاشورا از حماسه تا تراژدی و تا مصیبت

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقالة حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که در عزاداریهای اخیر چه تغییراتی رخ داده است که مایة نگرانی قاطبة مؤمنان و روحانیان شده است. برای پاسخ به این سؤال، پس از بررسی انواع ادبی تراژدی، حماسه و مصیبت، نتیجه گرفته شده که یکی از تغییرات مهم در حوزة آثار ادبی عاشورا، تغییر از حماسه به تراژدی در سدههای گذشته و تغییر از تراژدی به مصیبت در سالهای اخیر است. ترکیب مصیبت با عشق زمینی، باعث ایجاد نوع ادبی خاصی شده که عزاداری بر مبنای آن، بیشتر کارکرد اجتماعی دارد تا مذهبی. این موضوع در مقاله با مستنداتی از اشعار و نوحهها نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Changes in Ashura Literary Works: From Epic to Tragedy and Elegy

نویسنده [English]

  • Mohammad-Reza Javadi-Yeganeh

چکیده [English]

The article is to search for answers as to what changes have occurred in today’s Ashura mourning ceremonies to cause concerns amongst the majority of Muslims. After analyzing literary genres of epic, tragedy, and elegy, the conclusion is that one of the most significant changes was a shift from epic to tragedy in Ashura literary works in the previous centuries and then from tragedy to elegy in the previous years. Combining elegy with worldly love has created a certain type of literature whose mourning presents more a social than a religious function. The idea has been illustrated through samples from the available poems and dirges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mourning
  • Ashura literature
  • epic
  • tragedy
  • elegy
  • literary genres

دوره 14، شماره 32
دین و فرهنگ و ارتباطات
پاییز و زمستان 1386
صفحه 25-46