بررسی عوامل مؤثر بر میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد روان‌‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان در نماز جماعت دانشگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش 1400 نفر بودند که از بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها 300 نفر به روش نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری طبقه‌‌‌‌ای انتخاب شدند تا به سؤالات پرسش‌‌‌‌نامه محقق‌‌‌‌ساخته از نوع بسته پاسخ جواب دهند، که نتایج آن به شرح زیر است:
الف. بین مشارکت کارکنان دانشگاه و آموزش نماز با میزان حضور دانشجویان در نماز رابطه مستقیمی وجود دارد.
ب. بین مکان، زمان و امکانات فیزیکی مناسب با میزان مشارکت دانشجویان رابطۀ مستقیم وجود دارد.
ج. بین روحانی بودن امام جماعت و تشویق دانشجویان به نماز با میزان مشارکت آن‌‌‌‌ها رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Factors Influencing Students' Participation in Congregation Prayer in Islamic Azad University, Toyserkan Branch

نویسندگان [English]

  • Alireza Zolfaqari 1
  • Hasan Reza Khaligi 2

1 M.A in Psychology, Islamic Azad University

2 Assistant Professor of Islamic Jurisprudence Department, Islamic Azad University

چکیده [English]

The article deals with influencing factors of students' participation in campus congregation prayer. Out of 1400 students , 300 were selected as subjects of the study, and were asked to answer questionnaires, the result of which is as follows:
There is a direct link between the staff participation, how to pray instruction, and students' participation.
There is a close link between the place, time and physical surrounding of performing the ritual and students' participation.
There is a direct link between the status of Imam (prayer leader) as a cleric and encouraging students to participate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congregation prayer
  • University
  • students' participation