نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه امام صادق (ع)دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

برای شناخت پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، یکی از بهترین راهکارها استعاره‌‌‌‌‌‌‌‌سازی است که در آن فرایند، برای تبیین هر پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌ای لازم است وجه شباهت آن را با پدیدۀ دیگری که شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، بررسی کرد. دانشمندان علم مدیریت برای شناسایی سازمان استعاره‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ از جمله اینکه سازمان را به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه ماشین، موجود زنده، فرهنگ، بوم نقاشی و... تلقی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در این مقاله، نویسنده سازمان را به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه دانسته است. اما مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین وجه این تمثیل را در مسئولیتی می‌‌‌‌‌‌‌‌داند که برای رسانه و سازمان در قبال اجتماع متصور است. البته باید توجه داشت که آسیب جدی نگاه استعاری همانا آن است که بگوییم «این است و جز این نیست»؛ زیرا در شناخت یک پدیده هم دید جزئی‌‌‌‌‌‌‌‌نگر شایستگی دارد و هم دید کلی‌‌‌‌‌‌‌‌نگر بایستگی. لذا همیشه مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از استعاره‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ما را در شناخت یک پدیده از جمله سازمان تکافو خواهد کرد. این مقاله در پی آن است تا در نگاهی استعاری، سازمان را به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه تلقی کند. اما آن واسطی که این استعاره را سامان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، همانا نظریۀ مسئولیت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Obligation Theory; The Missing Link in Using the Metaphor of "Media" to Represent Organization

نویسندگان [English]

  • Hassan Danaee Fard 1
  • Hossein إBabaee Mojarrad 2
  • Mohammad Safari 3

1 Associate Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modarres University

2 Ph.D Student of Administrative Management, Allameh Tabatabaee University

3 M.A. Student of Islamic Studies & Financial Management, ISU

چکیده [English]

One of the best ways to understand a phenomenon is to employ metaphors which could explain it through its similarities with another phenomenon. Management experts have done the same by bringing several metaphors such as comparing an organization to a machine, living thing, culture, painting canvas, etc. This article has used "Media" as a metaphor of organization, but it emphasizes the obligation associated with both the media and organization vis – a – vis the society. But a metaphorical outlook has also its harm which should not be neglected, and that is when we say "this is it" and forget other things, disregarding the fact that to understand a phenomenon, both a generalized and detailed look are necessary. Therefore, a combination of metaphors will always be more helpful in understanding a phenomenon such as an organization .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • media's social obligation
  • Metaphor
  • Organization's social obligation
  • Media
  • media organizations