1. تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوانان ایرانی و نظم جامعه

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-115

صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ بهجت یزدخواستی


2. تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-164

مجید کفاشی؛ علی فلاحی