1. تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-134

حسینعلی سعدی؛ مهدی بیژنی؛ ابوذر فداکارداورانی