1. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


2. تحلیل نشانه‌شناختی تبلیغات چاپی (پوستر) انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخابیه: شهر شیراز)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-98

منصور طبیعی؛ ماندانا کریمی


3. مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-193

مهدی منتظرقائم؛ محمدحسن یادگاری


4. تصویر زن مسلمان در کاریکاتورهای غیرمسلمانان؛ نشانه‌شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی «تونپول» ذیل موضوع زن مسلمان

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-116

علی ربیعی؛ نجیبه محبی