1. نقش تعدیل‌کنندة جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطة مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-110

نجمه رضاداد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی


2. آسیب‌شناسی تصویرپردازی سینمای ایران از ازدواج؛ با تأکید بر دیدگاه اسلام

دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-53


3. گونه‌شناسی مخاطبان و وظایف رسانه‌ها؛ رویکردی اسلامی

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-146

محمدحسین شاه‌آبادی


4. دین و نظریه‌های تأثیر رسانه؛ کنکاشی در متون موثق اسلامی و نظریه‌های رسانه‌ای

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 61-86

امیرعبدالرضا سپنجی؛ حسینعلی افخمی


5. دولت فرهنگ دینی در برابر فربگی دولت بی‌دینی؛ جامعه‌شناسی معناگرایی در فرانسه

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1386، صفحه 121-156

محمدجواد جاوید