1. رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-338

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


2. منظومة فرهنگی؛ کاربرد استعارة منظومة شمسی برای ساماندهی سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-65

نادر جعفری هفتخوانی