1. بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تأکید بر ابعاد‌ دین‌داری (مورد مطالعه:‌ کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام)

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 335-362

سیدنصرت اله نعمتی فر؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی،


2. یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-40

علی حسین‌زاده؛ محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم


3. مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-193

مهدی منتظرقائم؛ محمدحسن یادگاری


4. تصویر زن مسلمان در کاریکاتورهای غیرمسلمانان؛ نشانه‌شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی «تونپول» ذیل موضوع زن مسلمان

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-116

علی ربیعی؛ نجیبه محبی