1. طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 339-374

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو