1. واکاوی سیاست‌های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-61

جواد جاویدنیا؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ عباسعلی سلطانی