نویسنده = ابراهیم فیاض
تعداد مقالات: 2
1. جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میان‌فرهنگی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 117-145

ابراهیم فیاض


2. مناسک عزاداری و وجدان جمعی در تشیع ایرانی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1386، صفحه 101-119

ابراهیم فیاض؛ جبار رحمانی